Tại sao bạn nên với một số người?

=

Có một số lý do mà bạn có thể muốn ẩn story trên Facebook của bạn với một số người:
  1. Quyền riêng tư: Bạn có thể muốn giữ nội dung cá nhân của mình riêng tư và không muốn chia sẻ với tất cả mọi người trên Facebook. Việc ẩn câu chuyện khỏi một số người cho phép bạn kiểm soát ai có thể xem nội dung của bạn.

  2. Đối tượng không phù hợp: Nếu có một số người trong danh sách bạn bè của bạn hoặc người theo dõi bạn có thể không phải là người bạn muốn chia sẻ câu chuyện của mình. Bằng cách ẩn câu chuyện khỏi họ, bạn có thể tránh việc họ xem nội dung không mong muốn hoặc không phù hợp.

  3. Tách biệt các nhóm người: Bạn có thể muốn chia sẻ các câu chuyện khác nhau với các nhóm người khác nhau trên Facebook. Ví dụ, bạn có thể muốn chia sẻ câu chuyện cá nhân với bạn bè gần gũi, nhưng không muốn cấp quyền xem cho đồng nghiệp hoặc người bạn mới.

  4. Kiểm soát thông tin: Việc ẩn câu chuyện khỏi một số người giúp bạn kiểm soát thông tin cá nhân được chia sẻ với mọi người. Điều này có thể đảm bảo rằng chỉ những người mà bạn muốn xem câu chuyện của mình mới có thể truy cập và xem nội dung.

Nhớ rằng, quyền riêng tư là quan trọng và Facebook cung cấp nhiều tùy chọn để bạn có thể kiểm soát ai có thể xem câu chuyện của bạn.

Tìm hiểu thêm:

Cách ẩn story trên Facebook không cho 1 số người xem chi tiết

UserForm edit

FirstName An Story Facebook
LastName voi mot so nguoi
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r2 - 20 Jun 2023, AnStoryFacebookVoiMotSoNguoi
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback