Tôi là Trần Văn Tú, sinh ngày 02/03/1985. Với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng nổi tiếng tại Việt Nam, hiện đang là CEO website Hocdot.com - Trang thư viện tổng hợp đầy đủ nội dung các cuốn sách giáo khoa, sách giải bài tập, tài liệu đề thi và đề kiểm tra online các môn học từ lớp 1 cho đến lớp 12. Sở thích đọc sách, chơi đàn và những môn thể thao nhẹ nhàng.
Thông tin:
Website: https://hocdot.com/
Địa chỉ: 285 Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội
Email: tranvantu2385@gmail.com
Phone: 09724521297
Social: https://twitter.com/tranvantu2385
Hagtag: #tranvantu #hocdot #sachgiaokhoa #sachbaitap

UserForm edit

FirstName Tran Van
LastName Tu
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r2 - 18 May 2021, TranVanTu
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iron Realms Wiki? Send feedback