TranTruong

UserForm edit

FirstName Tran
LastName Truong
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country Viet Nam
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment Tên tôi là Trần Bá Trường, sinh ngày 02/03/1987 đến từ Hà Nội hiện đang là Chuyên gia phân tích và bình luận bóng đá tại Bongdaf.net - Kênh trực tiếp bóng đá trên nền tảng internet. Tôi rất yêu thích thể thao đặc biệt là đóng đá , trong công việc tôi luôn cầu toàn và hoàn thành tốt công việc.
Thông tin liên hệ với tôi:
Địa chỉ: 15 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Website: https://bongdaf.net/
Điện thoại: 0563031294
Email: tranbatruong68@gmail.com
Social: https://twitter.com/tranbatruong68
Hastag: #tranbatruong #tructiepbongda #bongdaf.net
Topic revision: r3 - 18 May 2021, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iron Realms Wiki? Send feedback