QuachDuc

UserForm edit

FirstName Quach
LastName Duc
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment Xin chào các bạn. Tôi là Quách Đắc Đức - Một chuyên gia về đồ da và là một CEO nhiệt huyết của Vionstore.com. Tôi có niềm đam mê lớn với những phụ kiện thời trang bằng da. Những chiếc cặp da nam, ví da nam, clutch da luôn mang đến cho tôi sự thích thú. Trải qua thời gian tôi tích lũy được nhiều trải nghiệm và muốn chia sẻ những món đồ da đẹp nhất, chất lượng nhất đến cho mọi người. Và thông qua vionstore.com tôi đã thực hiện được mong ước này. Giờ đây chúng tôi đã có thật nhiều khách hàng gửi feedback về sản phẩm. Khách hàng hạnh phúc với những sản phẩm của Vionstore, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi lúc này.
Liên hệ:
Địa chỉ: 168 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội
Số điện thoại: 0917654638
Website: https://vionstore.com/
Email: quachdacduc@gmail.com
Social: https://www.facebook.com/quachdacduc
Hashtag: #capdanam #tuixachdanam #vidanam #capdanamcaocap #clutchnam
Topic revision: r2 - 18 May 2021, QuachDuc
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iron Realms Wiki? Send feedback