PhầnMềmMKT

UserForm edit

FirstName Phần
LastName MKT
OrganisationName https://phanmemmkt.vn/
OrganisationURL https://phanmemmkt.vn/
Profession
Country Viet Nam
State Hà Nội
Address Tầng 4 Toà Nhà Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội
Location Hà Nội
Telephone 0563325437
VoIP
InstantMessaging (IM) Phần mềm MKT là giải pháp Marketing đa kênh tự động, giúp xây dựng hệ thống Marketing tự động dễ nhất, hiệu quả nhất và tối ưu chi phí nhất. Phần mềm MKT giúp xây nền tảng Marketing chuyên nghiệp giúp tiếp cận và phát triển tài nguyên khách hàng tiềm năng đa kênh, tiện ích, Bán hàng Online bằng phần mềm nuôi Facebook, đăng tin facebook, quảng cáo facebook, phần mềm Zalo, phần mềm Telegram.
Email phanmemmkt.infor@gmail.com
HomePage
Comment
Topic revision: r2 - 13 Jul 2023, PhầnMềmMKT
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback