NguyễnTrọngNghĩa

Chào bạn! Tôi là Phó giáo sư bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, tôi đã tốt nghiệp đại học Y dược Thành Phố Hồ Chí Minh, đã được cử đi nghiên cứu sinh tại Học viện Y dược Bắc Kinh, Trung Quốc sau đó về làm giảng viên Y học cổ truyền tại Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời tôi là tác giả nhiều bài viết về thoát vị đĩa đệm trên website : thoatvidiadem.net. Tôi mong muốn đóng góp những giá trị hữu ích cho các bệnh nhân mắc các bệnh lý về xương khớp nói chung cũng như thoát vị đĩa đệm nói riêng như : thoát vị đĩa đệm cổ, thoát vị đĩa đệm lưng....
Thông Tin :
Website : https://thoatvidiadem.net/bac-si-nguyen-trong-nghia
Địa chỉ : 562/24 Lê Quang Định , Phường 1 , Quận Gò Vấp , Tp Hcm
Email : bsnguyentrongnghia@gmail.com
Phone : 0358274034
Social : https://twitter.com/bstrongnghia

Hagtag : #nguyentrongnghia #thoatvidiadem #tamminhduong

UserForm edit

FirstName Nguyễn
LastName Trọng Nghĩa
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r2 - 18 May 2021, NguyễnTrọngNghĩa
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iron Realms Wiki? Send feedback