Tên tôi là Nguyễn Minh Ngọc, hiện tôi đang làm trưởng ban kĩ thuật truyền dẫn phát sóng tại Ngoac TV chuyên cung cấp các đường truyền video, k+ HD các giải đấu bóng đá mới nhất và liên tục. Mục tiêu của tôi là đưa Ngoac.TV được phát sóng trực tiếp mang tầm cỡ thế giới ai cũng có thể xem miễn phí.
Địa chỉ: 74 Lê Trọng Tấn, Hà Nội
Website: Trực tiếp bóng đá hôm nay
SĐT: 0338239076
Email: ngocminhtv87@gmail.com
Social link:
twitter nguyen minh ngoc
medium nguyen minh ngoc
linkedin nguyen minh ngoc
about.me nguyen minh ngoc
pinterest nguyen minh ngoc
tumblr nguyen minh ngoc
flickr nguyen minh ngoc
behance nguyen minh ngoc
bloger nguyen minh ngoc
wordpress nguyen minh ngoc
instapaper nguyen minh ngoc
reddit nguyen minh ngoc
dribbble nguyen minh ngoc
Hastag: #tructiepbongda #bongdatructuyen #bongda #ngoacTV #nguyenminhngoc #sport #thethao

UserForm edit

FirstName Nguyễn
LastName Minh Ngọc
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r2 - 18 May 2021, NguyễnMinhNgọc
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iron Realms Wiki? Send feedback