LuuDucChuong

UserForm edit

FirstName Luu
LastName Duc Chuong
OrganisationName Bác sĩ Lưu Đức Chương
OrganisationURL https://xuongkhoptmd.webflow.io/authors/bac-si-luu-duc-chuong
Profession Doctor
Country Viet Nam
State
Address Tổ 2 , Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà nội
Location Hanoi
Telephone 0859494910
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email bsluuducchuong@gmail.com
HomePage https://xuongkhoptmd.webflow.io/authors/bac-si-luu-duc-chuong
Comment Chào bạn! Tôi là Thượng tá Bác sĩ Lưu Đức Chương , tôi đã tốt nghiệp Học viện quân Y , và đã có thời gian công tác 44 năm trong quân đội . Đồng thời tôi là tác giả nhiều bài viết trên website : xuongkhoptmd.webflow.io
Thông Tin :
Website : https://xuongkhoptmd.webflow.io/authors/bac-si-luu-duc-chuong
Email : bsluuducchuong@gmail.com
Social : https://twitter.com/bsluuducchuong
#luuducchuong #xuongkhoptmd #xuongkhoptmdwebflow
Topic revision: r4 - 18 May 2021, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iron Realms Wiki? Send feedback