GuitarAcoustic

UserForm edit

FirstName guitar
LastName acoustic
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage https://vietthuonghanoi.com/dan-guitar-acoustic
Comment Takamine GC1 C E NAT là một model đàn khá nổi tiếng của Takamine, là một chiếc guitar acoustic-electric cổ điển khá đẹp mắt, đàn sử dụng dây nilon nên rất dễ dàng cho những người mới chơi. Dây nilon cũng mang lại những âm thanh dày, ấm đặc biệt. Ngoài ra với kiểu dáng thiết kế mặt cắt kiểu Venetian cùng hệ thống điện tử khiến cây đàn trở nên đặc biệt.
Topic revision: r2 - 18 May 2021, GuitarAcoustic
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iron Realms Wiki? Send feedback