DucMinh365

UserForm edit

FirstName Duc
LastName Minh 365
OrganisationName Bóng Đá 365
OrganisationURL Bóng Đá 365
Profession
Country Việt Nam
State Hà Nội
Address Nam Từ Liêm
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email cbducminh@gmail.com
HomePage https://bongda365.com/lich-thi-dau-bong-da/ligue-1
Comment Tôi là Nguyễn Đức Minh, sinh ngày 10/10/1993 tại Thái Bình hiện tại tôi đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội. Công việc chính của tôi hiện nay là làm Biên Tập Viên cho báo điện tử Bóng Đá 365, phụ trách chuyên mục Lịch thi đấu, dữ liệu các đội bóng, Bảng Xếp Hạng...
Tất cả sẽ được cập nhật chi tiết tại: website: https://bongda365.com/
Địa chỉ: Toà nhà báo Người Lao Động, số 198, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM.

SĐT: 028 3925 2582.
Topic revision: r3 - 18 May 2021, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iron Realms Wiki? Send feedback