DinhPhong

UserForm edit

FirstName Dinh
LastName Phong
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country Viet Nam
State
Address
Location Hanoi
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment Tên tôi là Đinh Trung Phong, sinh ngày 24/03/1979 đến từ Hà Nội hiện đang là CEO Đại diện truyền thông Banthang TV - Kênh trực tiếp bóng đá trên nền tảng internet. Tôi rất yêu thích thể thao đặc biệt là đóng đá , trong công việc tôi luôn cầu toàn và hoàn thành tốt công việc.
Thông tin liên hệ với tôi:
Địa chỉ: 151b Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Website: https://banthang.tv/
Điện thoại: 0922379759
Email: dinhtrungphong99@gmail.com
Social: https://twitter.com/dinhtrungphong9
Hastag: #dinhtrungphong #tructiepbongda #banthangTV
Topic revision: r3 - 18 May 2021, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iron Realms Wiki? Send feedback