DinhAn

UserForm edit

FirstName Dinh
LastName An
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment Tên tôi là Đinh Hải An, sinh ngày 02/03/1985 đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ thông tin, hiện đang làm Giám đốc kỹ thuật chuyên phụ trách các vấn đề xử lý mạng, xự cố bất thường tại Ngoac TV - Kênh trực tiếp bóng đá trên nền tảng internet phát trực tuyến miễn phí cho tất cả mọi người. Sở thích cá nhân bơi lội, yêu thích máy tính và nghe nhạc Trịnh.
Địa chỉ: Số 29a Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Website: https://ngoac.tv/
SĐT: 0329912283
Email: dinhhaian68@gmail.com
Social: https://twitter.com/dinhhaian68
Hastag: #dinhhaian #ngoactv #giamdockithuat
Topic revision: r2 - 18 May 2021, DinhAn
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iron Realms Wiki? Send feedback