CongdungCuayensao

UserForm edit

FirstName congdung
LastName cuayensao
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage http://thuongdinhyen.com/nhung-loi-ich-cua-yen-sao-doi-voi-suc-khoe-a189.html
Comment Công dụng của tổ yến rất tốt chứa một số nguyên tố hiếm như Cr. Tuy với hàm lượng rất thấp nhưng cũng kích thích sự tiêu hóa. Nhờ đó giúp mọi người ăn ngon, cơ thể cũng hấp thụ tốt những dinh dưỡng cần thiết. #thuongdinhyen Các nguyên tố vi lượng như Mn, Cu, Zn, Br trong yến sào giúp ổn định thần kinh và tăng cường trí nhớ. Do vậy, sử dụng tổ yến đúng cách sẽ giúp bồi bổ trí não, ổn định tinh thần, giúp ngủ ngon hơn, ghi nhớ tốt hơn. Đặc biệt kết hợp yến sào cùng hạt sen sẽ càng đem lại hiệu quả tuyệt vời.
http://thuongdinhyen.com/nhung-loi-ich-cua-yen-sao-doi-voi-suc-khoe-a189.html
#congdungcuayensao
#congdungcuatoyen
Topic revision: r2 - 18 May 2021, CongdungCuayensao
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iron Realms Wiki? Send feedback