CDDieuDuongPhamNgocThach

UserForm edit

FirstName CD Dieu Duong
LastName Pham Ngoc Thach
OrganisationName Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
OrganisationURL https://caodangyduochochiminh.vn/cao-dang-dieu-duong.html
Profession Teacher
Country
State Tan Binh
Address Số 127/3 - 5 Hoàng Hoa Thám
Location Ho chi Minh City
Telephone 0969955990
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email caodangykhoaphamngocthach@gmail.com
HomePage https://caodangyduochochiminh.vn/
Comment Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM hệ chính quy dành có các em thí sinh chuẩn bị thi THPT và các em đã tốt nghiệp THPT những năm trước. Nhà trường tuyển sinh dưới hình thức xét tuyển thí sinh có bằng tốt nghiệp THPT với thời gian học 03 năm tại trường.
Địa chỉ:
- 8A Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
- Số 127/3 - 5 Hoàng Hoa Thám, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
Hotline: 089.995.5990 - 096.995.5990
Topic revision: r2 - 18 May 2021, CDDieuDuongPhamNgocThach
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iron Realms Wiki? Send feedback