BlueScopeZacs Việt Nam hiện nay đã trải khắp toàn quốc phục vụ tôn - thép các công trình từ các công trình lớn, công trình vừa và nhỏ cho đến nhà ở dân dụng với các thương hiệu danh tiếng toàn cầu như Clean Colorbond®, Zincalume®, BlueScope Zacs®, Lysaght và Ranbuild®

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, P.Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT

SDT: 0254 3922888

Email: tonbluescopezacs@gmail.com

Website: https://bluescopezacs.vn

Twitter: https://twitter.com/BlueScopeZacs

UserForm edit

FirstName Công ty TNHH NS Bluescope
LastName Việt Nam
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r3 - 18 May 2021, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iron Realms Wiki? Send feedback