BatDongSanJob

UserForm edit

FirstName Bat Dong San
LastName Job
OrganisationName
OrganisationURL
Profession batdongsanjob.com
Country
State VN
Address Tầng 5, Toà nhà Hồng Hà, Ngõ 109, Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage https://batdongsanjob.com
Comment Công ty Bất động sản Tuấn 123 tuyển dụng nhân viên kinh doanh bất động sản đất thổ cư trên toàn Hà Nội. Với nhiều chính sách đãi ngộ tốt nhất dành cho nhân viên kinh doanh.

Tuấn 123 tuyển dụng nhân viên kinh doanh Bất động sản Hà Nội - mong muốn tìm kiếm những ứng viên có khát vong, tinh thần cầu tiến để ứng tuyển việc làm kinh doanh BĐS để cùng nhau phát triển và đạt những mục tiêu chung.

***Lưu ý: Những anh/chị chưa có nhiều kinh nghiệm ứng tuyển, nếu bất kỳ Công ty nào yêu cầu anh/chị nộp phí để tham gia, kể cả tiền mua thẻ nhân viên thì nên dừng hợp tác với Công ty đó.

Mô tả công việc nhân viên kinh doanh BĐS
Tìm kiếm, tiếp xúc với khách hàng nhiều tiền, có địa vị trong xã hội (được đào tạo 100%), bán hàng Bất động sản có sẵn tại Công ty.
Chăm sóc khách hàng hiện tại của Công ty. Tiếp nhận điện thoại, khai thác thông tin, nhu cầu của khách hàng, tư vấn bán các sản phẩm Bất động sản phong phú có sẵn trong nguồn hàng của Công ty.
Thực hiện các giao dịch Bất động sản dưới sự hướng dẫn đào tạo và theo sát từng bước một cách trực tiếp khi mới vào nghề từ Trưởng phòng và Giám đốc.
Tham gia đầy đủ các hoạt động chung như: Đào tạo, du lịch, thể thao, nâng cao bản thân của Công ty.

Address: Tầng 5, Toà nhà Hồng Hà, Ngõ 109, Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Social: https://twitter.com/batdongsanjob
Phone : (+84) 0868825189
Website: batdongsanjob.com
Email: batdongsanjob@gmail.com
Hashtag: #tuyendungbatdongsan #vieclambds #nhanvienkinhdoanhbds #congtytuan123 #tuan123tuyendung
Topic revision: r2 - 18 May 2021, BatDongSanJob
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iron Realms Wiki? Send feedback