Ths Bá Thị Châm sinh năm 1976, hiện đang công tác tại Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chị đã và đang tiếp tục tạo ra các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, khẳng định và nâng tầm giá trị của cây thuốc Việt Nam.
Thông Tin:
Website: http://vienhanhtoiden.com
Địa chỉ: 126 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Email: bathicham1976@gmail.com
Phone: 0923418463
Social: https://twitter.com/ThsBThChm1
Hagtag: #bathicham #vienhanhtoiden #vienhanhtoidenvienhanlam #vienhanhtoidenhealthmore

UserForm edit

FirstName Ba Thi
LastName Cham
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r2 - 18 May 2021, BaThiCham
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iron Realms Wiki? Send feedback