Reels là một tính năng của Instagram, giống như các video ngắn, thường có độ dài khoảng 15 giây, được tạo ra để chia sẻ nhanh chóng và sáng tạo. Tính năng này được thiết kế để cạnh tranh với ứng dụng TikTok, nơi người dùng có thể tạo và chia sẻ video ngắn với âm nhạc, hiệu ứng đặc biệt và nhiều công cụ sáng tạo khác.

Dưới đây là một số đặc điểm chính của tính năng Reels trên Instagram:
 1. Thời Gian Video Ngắn:

  • Mỗi video Reels có thời lượng tối đa 15 giây.
 2. Âm Nhạc và Âm Thanh:

  • Người sử dụng có thể thêm âm nhạc từ thư viện âm nhạc của Instagram hoặc sử dụng âm thanh riêng của họ.
 3. Hiệu Ứng Đặc Biệt:

  • Có sẵn nhiều hiệu ứng đặc biệt, sticker và công cụ sáng tạo khác để làm cho video trở nên sinh động và sáng tạo.
 4. Chế Độ Tự Động và Chuyên Nghiệp:

  • Reels cung cấp cả chế độ quay video tự động (chính là quay liên tục trong khoảng thời gian 15 giây) và chế độ chuyên nghiệp, cho phép người sử dụng kiểm soát mọi khía cạnh của video.
 5. Chia Sẻ trên Nhiều Nền Tảng:

  • Người dùng có thể chia sẻ video Reels của mình trên Instagram Feed, trong trang cá nhân của họ, hoặc trong phần Explore của Instagram.
 6. Khám Phá Nội Dung Mới:

  • Reels xuất hiện trong phần Explore của Instagram, giúp người dùng khám phá nội dung mới và tìm kiếm tài khoản mới.
 7. Tương Tác:

  • Người xem có thể thích, bình luận, và chia sẻ video Reels giống như các bài đăng khác trên Instagram.
Reels mang đến cho người dùng Instagram một cách mới và sáng tạo để chia sẻ và khám phá nội dung ngắn.

Xem thêm: Đăng reels instagram tự động

UserForm edit

FirstName đăng reels instagram
LastName tự động
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r2 - 23 Nov 2023, ĐăngReelsInstagramTựĐộng
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback